கேல்வினும் ஹாப்ஸும் -- 31 comments:

Instead of translating the original, you are capturing the mood of the comic rather neatly. Excellent! Please do more of these.

- A C&H die-hard

 

கருத்துரையிடுக

பரிமாற்றங்கள்